Akcia Lowrance

Všeobecné obchodné podmienky:

1. PREAMBULA

Účastníci súhlasia s tým, že budú viazaní týmito podmienkami (ďalej len „Podmienky“). Akékoľvek informácie alebo pokyny zverejnené usporiadateľom o akcii na adrese https://www.lowrance.com/en-gb/offers/hds-ultimate-upgrade/ tvoria súčasť týchto podmienok a sú pre usporiadateľov a účastníkov záväzné.

2. PROPAGÁCIA A DOBA PROPAGÁCIA

2.1 Usporiadateľom je spoločnosť Navico Logistics Europe B.V. s registrovanou adresou na adrese Laan van Europa 450 (4. poschodie), 3317 DB Dordrecht, Holandsko a/alebo jej pridružené spoločnosti (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ ponúka zľavu (cashback) na vybrané kvalifikované produkty počas trvania akcie (ďalej len „propagácia“).

2.1.1 Na účely týchto Podmienok sa pridruženými spoločnosťami rozumie korporácia alebo iný subjekt, kdekoľvek je organizovaný priamo alebo nepriamo Kontrolujúcou alebo Kontrolovanou Stranou alebo pod priamou alebo nepriamou spoločnou Kontrolou Strany. „Kontrola“ znamená priame alebo nepriame vlastníctvo aspoň päťdesiatich percent (50 %) hlasovacích práv (alebo ich ekvivalentu) účtovnej jednotky alebo práv na výkon manažérskej kontroly.

2.2 Akcia bude zahájená o 00:01 (SEČ) dňa 1.mája 2022 a skončí o 23:59 (SEČ) dňa 30.júna 2022 (ďalej len „obdobie akcie“).

3. SPÔSOBILOSŤ

3.1 Táto akcia je k dispozícii iba koncovým používateľom vo veku 18+, ktorí si zakúpia nové kvalifikované produkty v obchode zúčastneného predajcu alebo prostredníctvom webových stránok v rámci uznaných krajín. ("Účastník").

3.2 Uznané krajiny sú uvedené ako Spojené kráľovstvo (vrátane Anglicka / Škótska / Walesu a Severného Írska), Írsko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Belgicko, Španielsko, Taliansko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Dánsko, Izrael, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko, Česká republika, Lotyšsko, Litva, Estónsko, Grécko, Malta, Cyprus, Poľsko, Chorvátsko a Južná Afrika.

3.3 Nákupy uskutočnené v iných oblastiach než v uznaných krajinách nie sú oprávnené na účasť na tejto akcii, a to ani v prípade, že koncový užívateľ sa zdržiava v jednej z uznaných krajín.

3.4 Kvalifikované produkty znamenajú produkty uvedené v Prílohe 1 týchto Podmienok, ktoré boli zakúpené nové počas obdobia akcie na oficiálnych webových stránkach usporiadateľa alebo prostredníctvom webových stránok či obchodu zúčastneného predajcu. Kópiu takého zoznamu možno nájsť na https://www.lowrance.com/en-eu/offers/hook-reveal-cashback/

3.5 Zúčastnený predajca je akýkoľvek oficiálny predajca alebo predajca usporiadateľa iný ako vylúčení maloobchodníci (ďalej len „zúčastnený predajca“). Zoznam našich zúčastnených predajcov je možné nájsť na vyhľadávači predajcov na našej webovej stránke https://www.lowrance.com/en-gb/dealer-locator/.alebo na https://www.bohemia-marine.cz/predajcovia/

3.6 Táto akcia je k dispozícii iba koncovým používateľom (napr. nie žiadnemu predajcovi alebo firme) a nie je k dispozícii v spojení so žiadnou inou ponukou alebo akciou usporiadateľa.

3.7 Použité, znovu vyrobené/repasované produkty alebo produkty zakúpené vo výpredaji alebo prostredníctvom zúčastnených maloobchodníkov alebo trhovísk tretích strán (vrátane online aukčných webov) nie sú oprávnené na túto akciu.

3.8 Akcia je k dispozícii iba pre kvalifikované produkty, ktoré tvoria súčasť tejto akcie, a nemožno ju uplatniť proti produktom obdržaným ako bezplatné darčeky alebo jednotlivým produktom, ktoré sú súčasťou balíčkov, balíčkov alebo sú štandardne namontované na novo zakúpenej lodi.

3.9 Túto akciu nie je možné kombinovať so žiadnou inou ponukou a je neplatná tam, kde je zakázaná.

3.10 Všetky poplatky za prevod, výmenné kurzy a poplatky alebo bankové poplatky by mali niesť a hradiť Účastníci.

4. PONUKA

4.1 Účastníci, ktorí si zakúpia Kvalifikačný produkt v súlade s týmito Podmienkami, budú mať nárok na vrátenie hotovosti (výhradne platené bankovým prevodom) vyplatením (ďalej len „Zľava“). Príslušná hodnota zľavy na akčný produkt bude stanovená v Prílohe 1.

4.2 Účastníci môžu uplatniť maximálne jednu (1) zľavu na každý zakúpený kvalifikačný produkt.

4.3 Zľavy, ktoré sa kvalifikujú podľa týchto Podmienok, budú vyplácané prostredníctvom bankového prevodu a Účastníci musia uviesť platný bankový účet pre obdržanie zľavy. Aby sa predišlo pochybnostiam, Účastníci dostanú zľavu v EUR. Pokiaľ vaša miestna mena nie je uvedená, bude vaša zľava vyplatená v EUR.

4.4 Nákupy uskutočnené z akéhokoľvek trhoviska tretej strany (napr. Amazon alebo eBay) sú z propagácie vylúčené, rovnako ako nákupy uskutočnené od iných maloobchodníkov, ktorí nie sú oficiálnym maloobchodníkom usporiadateľa alebo neboli usporiadateľom schválení ako jeho zúčastnený maloobchod (ďalej len „vylúčení maloobchodníci“).Zoznam oficiálnych predajcov nájdete na https://www.bohemia-marine.cz/predajcovia/

5. REKLAMAČNÉ KONANIE

5.1 Po zakúpení kvalifikovaného produktu od zúčastneného predajcu počas obdobia propagácie musia účastníci navštíviť https://offers.lowrance.com a vyplniť formulár žiadosti a uviesť svoje údaje, meno kupujúceho, e-mailovú adresu, údaje o bankovom účte a ďalšie požadované informácie vrátane sériového čísla produktu, dátumu nákupu a referenčného čísla nákupu a predloží ich spolu s naskenovanou kópiou ich dokladu o nákupe usporiadateľovi ( „nárok“).

5.2 Reklamácia musí byť podaná najneskôr do 23:59 (CET) dňa 15.7. 2022 (ďalej len „dátum ukončenia“). 

5.2 Reklamácia musí byť podaná najneskôr do 23:59 (CET) dňa 15. júla 2022 (ďalej len „dátum ukončenia“). Pre upresnenie, konečný dátum reklamácie pre nákupy uskutočnené 30. júna 2022 bude do alebo pred dátumom ukončenia. Akékoľvek nároky vznesené po dátume ukončenia budú na účely tejto akcie považované za vylúčené.

5.3 Po odoslaní Žiadosti dostanú Účastníci referenčné potvrdzovacie číslo, po ktorom bude nasledovať e-mailové potvrdenie, ktoré potvrdí, že ich Reklamácia bola Usporiadateľom úspešne prijatá (ďalej len „Potvrdenie nároku“).

5.4 Ak e-mail s potvrdením neobdržal, je povinnosťou účastníka kontaktovať tím zákazníckych služieb usporiadateľa na adrese EMEA.Marketing@Navico.com do siedmich (7) dní od podania Reklamácie.

5.5 Pokiaľ bude Reklamácia posúdená ako nesprávne podaná alebo nebude možné overiť poskytnuté údaje, bude Účastník informovaný prostredníctvom e-mailu a bude mu ponúknutá možnosť poskytnúť doplňujúce informácie alebo podrobnosti (vrátane, nie však výhradne, fotografie propagačného produktu uvedením jeho sériového čísla) na potvrdenie ich Nároku do siedmich (7) dní od oznámenia. Pokiaľ neobdržíte žiadnu odpoveď, bude Reklamácia označená ako neplatná a Účastník už nebude mať nárok na Zľavu.

5.6 Po potvrdení a schválení Reklamácie dostanú Účastníci Zľava bankovým prevodom na bankový účet uvedený v ich Formulári Žiadosti do tridsiatich (30) dní od obdržania Potvrdenia Reklamácie.

5.7 Neúplné alebo poškodené reklamácie budú považované za neplatné. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené, oneskorené alebo poškodené dáta, ku ktorým dôjde počas akejkoľvek komunikácie alebo prenosu podávaných reklamácií.

5.8 Usporiadateľ si vyhradzuje právo podľa svojho absolútneho uváženia vyradiť nároky, ktoré nie sú v súlade s týmito Podmienkami.

5.9 Usporiadateľ má právo v prípade potreby podniknúť všetky kroky, ktoré považuje za nevyhnutné, aby sa ochránil pred podvodnými alebo neplatnými nárokmi, vrátane, bez obmedzenia, generovania alebo vyžadovania ďalších podporných dokumentov alebo informácií, pokiaľ ide o doklad o nákupe, a tiež ďalšie relevantné údaje od účastníka za účelom overenia oprávnenosti účastníka a reklamácie.

5.10 Pokiaľ Účastník po uplatnení Reklamácie vráti Kvalifikačný produkt, potom Účastník aj Zúčastnený predajca o tom upovedomí Usporiadateľa a Reklamácia bude zamietnutá. V prípade, že už bola zľava vyplatená, bude usporiadateľ usilovať o vymáhanie zľavy od účastníka.

5.11 Reklamácia musí byť podaná Účastníkom priamo a nesmie byť podaná prostredníctvom zástupcov, tretích strán alebo hromadne.

5.12 Priame nároky nebudú prijímané od staviteľov lodí, distribútorov, charterových spoločností a/alebo zamestnancov usporiadateľa. 5.13 Nároky uplatnené už na rovnaké produkty v iných akciách budú považované za neplatné a Účastník bude diskvalifikovaný. Účastník je zodpovedný za vrátenie všetkých zliav, ktoré dostal na základe predchádzajúcich nárokov.

6. SÚKROMIA A OCHRANA ÚDAJOV

6.1 Okrem toho, ako je uvedené v týchto podmienkach alebo na účely prevádzkovania akcie, nebudú podrobnosti a informácie poskytnuté účastníkmi pri vstupe do akcie alebo uplatnení zľavy použité na žiadne iné propagačné účely ani nebudú odovzdané žiadnemu tretia strana, pokiaľ sa nerozhodnete byť kontaktovaní na marketingové účely. podľa našich zásad ochrany osobných údajov.

6.2 Vaše informácie a akékoľvek dáta v našom systéme budú po dokončení Reklamácie automaticky odstránené, avšak Účastník môže svoj súhlas s takýmto použitím osobných údajov pred dokončením Reklamácie odvolať písomne na adresu poverenca pre ochranu osobných údajov usporiadateľa na DPO@ Navico.com.

6.3 Pri zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov dodržujeme všeobecné zásady ochrany osobných údajov, ktoré od nás vyžadujú:

6.3.1 Zhromažďovať a spracovávať iba nasledujúce údaje za účelom správy propagácie a overenia vašej spôsobilosti: Meno Priezvisko E-mailová adresa, fyzická adresa, telefónne číslo. Informácie o nákupe produktu

6.3.2 Zhromažďovať a používať osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu k správe propagácie, spravodlivo a iba pre zákonné a stanovené účely súvisiace s našimi legitímnymi obchodnými cieľmi.

6.3.3 Obmedzte naše zhromažďovanie osobných údajov na to, čo je primerané, relevantné a neprehnané na zamýšľaný účel.

6.4 Na základe vašej žiadosti poskytneme dostatočné vysvetlenie o našich postupoch spracovania osobných údajov jasným a transparentným spôsobom.

6.5 Zaistiť presnosť osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, uchovávame a používame.

6.6 Uchovávať osobné údaje iba po dobu potrebnú na naplnenie stanoveného účelu. Urobíme všetky primerané kroky na zničenie alebo vymazanie z našich systémov všetkých osobných údajov, ktoré už nepotrebujeme, a budeme dodržiavať všetky príslušné plány uchovávania záznamov

6.7 Zabezpečte osobné údaje, ktoré uchovávame.

6.8 Vaše osobné údaje odovzdávajte iba spracovateľom tretích strán, ktorí nám pomáhajú s organizovaním propagačnej akcie a ktorí sú viazaní podobnou povinnosťou, pokiaľ ide o nakladanie s vašimi osobnými údajmi, vrátane pána Zen Limited, ktorý spravuje propagačný web https:// Offers.lowrance.com.

6.9 Máme tendenciu uchovávať vaše osobné údaje iba po dobu trvania tejto akcie. Po dokončení žiadosti a dokončení promo akcie budete možno musieť znova zadať svoje dáta, ak sa budete chcieť zúčastniť našich budúcich akcií.

6.10 Ak si prajete, aby sme uchovali vaše informácie v našej databáze a zapísali sa do nášho marketingového spravodajcu alebo sa dozvedeli o našich nedávnych akciách a ponukách, môžete sa v poslednej fáze pred odoslaním svojho nároku „prihlásiť“.

6.11 Máte právo požadovať, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi. Máte právo: (a) Požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ktoré uchovávame. (b) Zabráňte nášmu použitiu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. (c) Požiadajte nás o vymazanie vašich osobných údajov alebo opravu nepresných údajov. (d) Zabrániť spracovaniu, ktoré by mohlo spôsobiť škodu alebo stres vám alebo komukoľvek inému.

7. VŠEOBECNÉ

7.1 Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek prerušenie propagácie, či už z dôvodu vyššej moci alebo iných faktorov, ktoré usporiadateľ nemôže ovplyvniť.

7.2 Usporiadateľ si vyhradzuje právo, konajúce primerane av súlade so všetkými relevantnými právnymi predpismi a kódexmi praxe, meniť tieto Podmienky.

7.3 Zľavy sú účastníkmi neprevoditeľné, nevymeniteľné alebo vymeniteľné za hotovosť.

7.4 Usporiadateľ nebude zodpovedný ani ručiť za: (a) akékoľvek neprijatie príspevkov z dôvodu zlyhania prenosu a iných podmienok mimo jeho primeranej kontroly; (b) akékoľvek neskoré, stratené, nesprávne smerované alebo poškodené prenosy alebo reklamácie; c) akékoľvek poruchy alebo zlyhania súvisiace s počítačom alebo komunikáciou; (d) akékoľvek narušenia, straty alebo následné škody spôsobené udalosťami, ktoré usporiadateľ nemôže ovplyvniť; alebo (e) akékoľvek tlačové alebo typografické chyby v akýchkoľvek materiáloch súvisiacich s propagáciou, iné ako tie, ktoré boli zobrazené na jej oficiálnych webových stránkach.

7.5 Účastníci ponesú výhradnú zodpovednosť za všetky príslušné dane, poplatky za smenu peňazí a akékoľvek ďalšie relevantné náklady alebo výdavky, ktoré nie sú uvedené v týchto Podmienkach a sú zahrnuté v zľave.

7.6 Účasťou v tejto propagačnej akcii súhlasíte v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi s tým, že zbavíte usporiadateľa akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek zranenia, straty alebo škody alebo následné škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z účasti na alebo v súvislosti s akciou, okrem iného vrátane udelenia, prijatia alebo prijatie zľavy. Vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti sa nevzťahuje na smrť alebo zranenie spôsobené v dôsledku nedbanlivosti usporiadateľa.

7.7 Usporiadateľ si vyhradzuje právo ponuku kedykoľvek podľa vlastného uváženia stiahnuť.

7.8 Táto akcia sa riadi holandským právom. Bez ohľadu na vyššie uvedené môžete ako spotrebiteľ využiť určité povinné ustanovenia podľa zákonov krajiny vášho bydliska. Nič v týchto Podmienkach, vrátane tejto klauzuly o voľbe zákona, neovplyvňuje vaše práva spotrebiteľa spoliehať sa na také záväzné ustanovenia miestneho práva, ktoré sú relevantné. 7.9 Usporiadateľ si vyhradzuje právo aktualizovať, dopĺňať alebo upravovať tieto Podmienky kedykoľvek a bez predchádzajúceho vedomia Účastníka.