Kategoria

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných dát

Editácia osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vyplňovní registračného formulára, môžete upraviť vo svojom používateľskom účte. Ak ste urobili objednávku bez registrácie, môžete svoje údaje zmeniť prostredníctvom nášho emailu info@rybina.cz alebo telefonicky na čísle +420 774 739 292. 

V súlade s tzv. "GDPR", teda Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - ďalej len "nariadenie") vás informujeme, že vykonávame spracovanie Vašich osobných údajov v rozsahu potrebnom pre splnenie kúpnej zmluvy s Vami uzavreté, pre zasielanie marketingových oznámení v primeranom rozsahu a na plnenie verejnoprávnych povinností správcu.

 1. Správcom osobných údajov
  1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť ATF fishing s ro, so sídlom Pobřežní 249/46, Praha 8, 186 00, spisová značka C 282312 vedená u Mestského súdu v Prahe
  2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 2. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Správca spracováva Vaše osobné údaje pre splnenie kúpnej zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady. Právnym základom spracovanie je tak ich nevyhnutnosť pre splnenie zmluvy.Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť, ale bez poskytnutia Vašich osobných údajov by správca nebol schopný zmluvu s Vami splniť, a preto ju ani nemôže uzavrieť.
  2. Vaše osobné údaje môžu byť ďalej spracovávané za účelom plnenia súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom, najmä pri vedení účtovníctva a zisťovanie a platenie daní. Právnym základom spracovanie je tak ich nevyhnutnosť pre splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú.
  3. Vaše osobné údaje môže správca ďalej využiť k zasielaniu marketingových oznámení v primeranom rozsahu. Právnym základom spracovania je v tomto prípade sledovania oprávneného záujmu správcu na šírenie informácií o svojej ponuke tovaru. Zasielanie marketingových oznámení môžete kedykoľvek ukončiť.
  4. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.
  5. Správca na svojich webových stránkach používa cookies a službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc. za účelom webovej analýzy. Informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky, ktorú generuje cookie (vrátane vašej IP adresy), budú prevedené na server Google v USA a tam budú uložené. Google tieto informácie použije na vyhodnotenie Vášho užívania webovej stránky, k príprave správy o aktivitách na webových stránkach pre operátorov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa užívania webových stránok a internetu. Google tiež prípadne odovzdá takéto informácie tretím stranám, za predpokladu, že je to zo zákona nevyhnutné, a v rozsahu, v akom tieto tretie strany takéto údaje spracovávajú menom Google. Google v žiadnom prípade nespojí Vašu IP adresu s inými údajmi ukladanými u Google. Google Inc. je certifikovaný podľa Dohovoru medzi EÚ a USA o ochrane súkromia. Nastavenie cookies môžete znemožniť príslušným nastavením vo vašom prehliadači; avšak upozorňujeme, že v tomto prípade možno nebudete môcť naplno využiť všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež znemožniť Google získavanie zhromaždených údajov a spracovanie týchto údajov stiahnutím a inštalovaním príslušného modulu prehliadača.
 3. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ
  1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu 5 rokov od ich získania, ibaže po skončení tejto doby dosiaľ trvajú účinky práv a povinností zo zmluvy alebo povinnosť archivovať údaje podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
  1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy, osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvér a ukladanie dát.
  2. Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
  3. S výnimkou služby Google Analytics (pozri článok. 2.5. vyššie) nemá správcu v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do krajiny mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii.
 5. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
  1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
  2. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ si je vedomý skutočnosti, že pri svojej činnosti spracováva informácie, ktoré majú v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, charakter osobných údajov. Predajca prehlasuje, že si je vedomý dôležitosti ochrany týchto údajov a bude dodržiavať všetky zákonné aj etické pravidlá súvisiace s ich spracovaním a považuje toto za významnú povinnosť voči kupujúcemu. Prevádzkovateľ a jeho systém elektronického obchodu disponuje mnohými operačnými funkciami pre ochranu dôverných a osobných informácií. Príchodom na stránku elektronického obchodu predajcu sa niektoré informácie, ako napr. odkazujúce stránka alebo Vaša IP adresa krajiny, zapisujú automaticky ako súčasť operácií prebiehajúcich na našich stránkach. Registrovaným užívateľom sa stáva každý, kto vykoná svoju registráciu vyplnením registračných údajov v príslušnom formulári. Registrácia je dobrovoľná a bezplatná a nevyplývajú z nej žiadne záväzky kupujúceho k predajcovi. Požiadaním o zasielanie newsletteru poskytuje kupujúci predajcovia jeho e-mail adresu. Predajca využije e-mail adresu kupujúceho výhradne pre účely zasielania informácií o svojich službách, ponukách, špeciálnych výhodách či akciách. Deti (osoby mladšie ako 18-tich rokov) nie sú oprávnené vykonávať elektronický nákup bez dozoru osoby staršie ako 18-tich rokov a žiadame ich, aby sa neregistrovali ani neuvádzali svoje osobné informácie. Zaregistrovaním sa a vytvorením účtu garantujete, že ste plnoletí. Internetové stránky, na ktoré odkazuje stránka predajcu môžu mať rozdielne podmienky spracovania osobných údajov ako stránky predajcu. Predajca nepreberá zodpovednosť za podmienky na iných stránkach a odporúča Vám vždy sa s nimi zoznámiť na konkrétnej stránke.

overené zákazníkmi

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorých je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Ochrana osobných údajov

 

  

Editácia osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vyplňovní registračného formulára, môžete upraviť vo svojom používateľskom účte. Ak ste urobili objednávku bez registrácie, môžete svoje údaje zmeniť prostredníctvom nášho emailu info@rybina.cz alebo telefonicky na čísle +420 774 739 292.